mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Thông báo thực hiện xin ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản.
Thông báo thực hiện xin ý kiến đại hội cổ đông bằng văn bản.
Thứ năm, 30 Tháng 12 2010 10:41

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NẬM THI

- SÔNG ĐÀ 7

-----------------&-----------------

(Số:         /2010/HĐQT

V/v: Công ty bố thông tin về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

Lai Châu, ngày 23  tháng 12 năm 2010

 

THÔNG BÁO THỰC HIỆN XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Về việc: phát hành riêng lẻ cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7

 


-                Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 

-                Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

-                Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Thi – Sông Đà 7;

-                Căn cứ nhu cầu huy động vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư dự án xây dựng nhà máy Thủy điện Nậm Thi tại Lai Châu;


Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Thi – Sông Đà 7 xin thông báo tới Quý Cổ đông về việc Công ty thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản việc phát hành riêng lẻ cổ phần cho Công ty Cổ phần Sông Đà 7 để huy động đủ vốn đăng ký 60 tỷ đồng. 

Phương án cụ thể như sau:

1.             Chào bán 931.539 cổ phiếu cho Công ty cổ phần Sông Đà 7 để huy động đủ vốn điều lệ đăng ký 60 tỷ đồng: 

-            Đối tượng chào bán:                        Công ty cổ phần Sông Đà 7 

-            Số cổ phần chào bán:                      931.539 cổ phần 

-            Tổng giá trị cổ phần chào bán:        9.315.390.000 đồng 

-            Hình thức chào bán:                       Chào bán cổ phần riêng lẻ 

-            Giá chào bán:                                  10.000 đồng/cổ phần 

-            Hạn chế chuyển nhượng:                01 năm kể từ ngày phát hành  

 

2.             Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu: 

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu, sẽ được sử dụng phục vụ công tác sản xuất kinh doanh và thực hiện đầu tư dự án xây dựng nhà máy thủy điện Nậm Thi.

3.             Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

-            Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành. 

-            Sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo đúng mức vốn điều lệ tăng lên sau khi kết thúc đợt phát hành. 

4.             Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 12/2010 – Tháng 01/2011.

 

Trân trọng thông báo,

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN THÔNG HOA

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo