mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Ban lãnh đạo Công ty CP Sông Đà 7
Ban lãnh đạo Công ty CP Sông Đà 7
Thứ bảy, 01 Tháng 3 2014 18:12

 

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông: Nguyễn Hữu Doanh

– Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2. Các ủy viên Hội đồng quản trị:

- Ông: Quất Văn Quang

– Kỹ sư Điện tự động hóa

- Ông: Trần Văn Tài

– Kỹ sư Điện tự động hóa

- Ông: Nguyễn Văn Long

– Kỹ sư Thủy lợi

II. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Tổng giám đốc: Nguyễn Hữu Doanh

– Kỹ sư Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2. Phó tổng giám đốc: Nguyễn Văn Bút

– Kỹ sư Cơ khí.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông: Đặng Việt Hùng

– Trưởng ban

2. Ông: Nguyễn Cao Sơn

– Thành viên

3.Ông: Nguyễn Anh Lam

– Thành viên

IV. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG

1. Phòng Tổ chức – Nhân sự:

Trưởng phòng:Bà Chu Thị Chiến

– Cử nhân Kinh tế.

2. Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:

Trưởng phòng:Ông Nguyễn Cao Sơn

– Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ công trình thủy lợi.

3. Phòng Kinh tế - Đầu tư:

Trưởng phòng:Ông Lê Danh Độ

– Kỹ sư Kinh tế xây dựng.

4. Phòng Vật tư – Thiết bị:

Trưởng phòng:Ông Quất Văn Quang

– Kỹ sư Điện tự động hóa.

5. Phòng Tài chính – Kế toán:

Kế toán trưởng/TP.TCKT:Ông Đặng Quang Hiệu

– Cử nhân Kế toán.

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo