mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Thứ ba, 18 Tháng 4 2017 11:12

DOWLOAD

1. Chương trình đại hội XEM

2. Quy chế làm việc XEM

3. Báo cáo thực hiện SXKD năm 2016, Kế hoạch năm 2017 XEM

4. Báo cáo tài chính năm 2016 XEM

5. Báo cáo chi trả thù lao XEM

6. Báo cáo của Ban kiểm sát XEM

7. Báo cáo kết quả xử lý các khoản đầu tư tài chính XEM

8. Báo cáo miễn nhiệm bầu bổ sung HĐQT XEM

9. Tờ trình phê chuẩn Chủ tịch HĐQT XEM

10. Tờ trìnhr sử dụng quỹ Đầu tư phát triển XEM

 

Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo