mat ong nhan nguyen chat siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam chung cu 87 linh nam gia goc mat ong nguyen chat barrie tu dong cong inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep inox tu dong cong xep hop kim nhom barie tu dong

Điều lệ công ty
Điều lệ công ty
Điều lệ công ty cổ phần sông đà 7
Thứ hai, 30 Tháng 8 2010 09:16

Điều lệ này là cơ sở pháp lý, chi phối toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần
Sông Đà 7 (dưới đây gọi là “Công ty”).  Công  ty  được  thành lập  theo  hình thức
chuyển toàn bộ doanh nghiệp Nhà nước là Công ty Sông Đà 7 thành Công ty cổ phần
Sông Đà 7 theo Luật Doanh  nghiệp  số  13/1999/QH10  ngày 12/6/1999; theo Nghị
định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính  phủ  về  việc  chuyển  công  ty
nhà nước thành công ty cổ phần và Quyết định số       /QĐ-BXD ngày của Bộ  trưởng
Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Sông Đà 7 - Tổng công ty Sông Đà thành Công
ty cổ phần Sông Đà 7. Điều lệ này đã được Đại Hội đồng cổ đông chính thức thông
qua và cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trong bản Điều lệ này ngày
24 tháng 12 năm 2007 và được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi lại ngày 01-06-2015.

Đọc thêm...
 


Video Sông đà 7

Get the Flash Player To see this player.

Logo liên kết

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo